Algemene Voorwaarden

Hieronder worden de algemene voorwaarden beschreven van UitgeverijHauwaerts.be, gevestigd te Nossegem. Versie geldig vanaf 1 januari 2014.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van UitgeverijHauwaerts.be. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde en voor iedereen toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van UitgeverijHauwaerts.be. Op eenvoudig verzoek kan u een schriftelijk exemplaar bezorgd worden.Het plaatsen van een bestelling houdt uw akkoord in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. UitgeverijHauwaerts.be behoudt zich het recht toe om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
LeveringElke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief: geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. UitgeverijHauwaerts.be heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.Aan de leveringsplicht van UitgeverijHauwaerts.be  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door UitgeverijHauwaerts.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder  tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.De verzending van de bestelling is volledig op risico van de koper.

PrijzenDe prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen op de site zijn in EURO.
Zichttermijn / herroepingsrechtOvereenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De afnemer moet op voorhand UitgeverijHauwaerts.be  inichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de afnemer.Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 werkdagen de geleverde zaken niet aan UitgeverijHauwaerts.be  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (vlekken, beschadigingen, verknippingen, enz). Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, draagt UitgeverijHauwaerts.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
GegevensbeheerIndien u een bestelling plaatst bij UitgeverijHauwaerts.be , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van UitgeverijHauwaerts.be . Hiervoor wordt verwezen naar ons privacybeleid.


 U mag deze gegevens ten allen tijden opvragen, laten wijzigen of laten wissen door ons. Bij problemen mag u zich tot de Privacy-commissie wenden ( https://www.privacycommission.be/nl )

GarantieUitgeverijHauwaerts.be  garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouw­baarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. UitgeverijHauwaerts.be  is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.Indien klachten van de afnemer door UitgeverijHauwaerts.be  gegrond worden bevonden, zal UitgeverijHauwaerts.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van UitgeverijHauwaerts.be  zich beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van UitgeverijHauwaerts.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst, schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
AanbiedingenAanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.Voor aankoopbonnen zijn de voorwaarden en termijnen van kracht zoals op de bon vermeld is.Verschillende aanbiedingen, actie's en kadobons kunnen niet samen gebruikt worden. Per bestelling kan slechts gebruik worden gemaakt van 1 kortingsactie.
OvereenkomstEen overeenkomst tussen UitgeverijHauwaerts.be  en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door UitgeverijHauwaerts.be  op haalbaarheid is beoordeeld. UitgeverijHauwaerts.be  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.
AfbeeldingenAlle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, enz... op de internetsite van UitgeverijHauwaerts.be  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid.
OvermachtUitgeverijHauwaerts.be  is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die  UitgeverijHauwaerts.be  belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen voor de bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. UitgeverijHauwaerts.be  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is  UitgeverijHauwaerts.be  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.Indien  UitgeverijHauwaerts.be  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
EigendomsvoorbehoudEigendom van alle door  UitgeverijHauwaerts.be  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij  UitgeverijHauwaerts.be  zolang de afnemer de vorderingen van  UitgeverijHauwaerts.be  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of zolang de afnemer de vorderingen van  UitgeverijHauwaerts.be  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, etc.De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan  UitgeverijHauwaerts.be .
Betaling

Wanneer de betaling binnen de 5 werkdagen na bestelling niet werd ontvangen, worden de contractvoorwaarden opnieuw besproken.
Bestelde goederen worden 2 werkdagen gereserveerd zonder betaling.

Toepasselijk recht/bevoegde rechterOp alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te xxxxx bevoegd.Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbank voor te leggen.

Contactgegevens

UitgeverijHauwaerts.be


Etienne Hauwaerts
Dewandelaerstraat 8
1930 Nossegem
België
info@UitgeverijHauwaerts.be

TELEFOON 09 2316438